شماره: 15962
1397/01/21
پرواز بالگرد اوژانس ایلام برای انتقال بیمار

پروازهای امروز بالگرد اورژانس 115 ایلام برای نجات جان بیماران:
1-شهرستان مهران / قلبی تنفسی
2-شهرستان آبدانان/ تصادفی با شگستگی چهار مهره کمر
کادر پرواز: مهرابی-زینی وند-فتاحی
خلبان: اسماعیلی
حق انتشار محفوظ است ©