شماره: 29365
1399/04/09
انجام بیش از چهار هزار ماموریت اورژانسی در فوریتهای پزشکی استان ایلام
انجام بیش از چهار هزار ماموریت اورژانسی در فوریتهای پزشکی استان ایلام

انجام بیش از چهار هزار ماموریت اورژانسی در فوریتهای پزشکی استان ایلام

دکتر صید نور علیمرادی رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت:در سه ماهه اول سال جاری، ۴۸۴۰ ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی در سراسر استان ایلام انجام گرفته است.

وی افزود: در طی این ماموریت ها در سه ماه اول سال تعداد ۷۶۷ ماموریت تصادفات جاده ای و شهری که در مجموع ۹۴۳ مصدوم به مراکز درمانی سطح استان انتقال داده شده و نیز تعداد ۳۸۲۳ نفر جهت ماموریت های غیر تصادفی و سایر بیماری ها به مراکز درمانی سطح استان منتقل گردیده است .

ایشان در ادامه افزودند: تعداد ماموریت‌های اورژانس هوایی توسط بالگرد اورژانس هوایی استان ۷۲ مورد بیمار زنان و زایمان، تصادفی، سکته مغزی، قلبی و سایر بیماری ها بوده است.

وی تصریح کرد: در مرکز پایش مراقبتهای درمانی(MCMC) هماهنگی جهت اعزام بیماران داخل استان تعداد ۸۴۸ مورد و اعزام های بیماران به مراکز درمانی خارج استان تعداد ۶۸ مورد انجام گرفته است.

انجام بیش از چهار هزار ماموریت اورژانسی در فوریتهای پزشکی استان ایلام

دکتر صید نور علیمرادی رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام گفت:در سه ماهه اول سال جاری، ۴۸۴۰ ماموریت اورژانس پیش بیمارستانی در سراسر استان ایلام انجام گرفته است.

وی افزود: در طی این ماموریت ها در سه ماه اول سال تعداد ۷۶۷ ماموریت تصادفات جاده ای و شهری که در مجموع ۹۴۳ مصدوم به مراکز درمانی سطح استان انتقال داده شده و نیز تعداد ۳۸۲۳ نفر جهت ماموریت های غیر تصادفی و سایر بیماری ها به مراکز درمانی سطح استان منتقل گردیده است .

ایشان در ادامه افزودند: تعداد ماموریت‌های اورژانس هوایی توسط بالگرد اورژانس هوایی استان ۷۲ مورد بیمار زنان و زایمان، تصادفی، سکته مغزی، قلبی و سایر بیماری ها بوده است.

وی تصریح کرد: در مرکز پایش مراقبتهای درمانی(MCMC) هماهنگی جهت اعزام بیماران داخل استان تعداد ۸۴۸ مورد و اعزام های بیماران به مراکز درمانی خارج استان تعداد ۶۸ مورد انجام گرفته است.
حق انتشار محفوظ است ©