شماره: 29613
1399/04/17
بازید میدانی از مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس شهرستان اسلامشهر
بازید میدانی از مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس شهرستان اسلامشهر

بازید میدانی از مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس شهرستان اسلامشهر

در تاریخ ۹۹/۴/۱۷ رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه و سایر اعضا ستاد مدیریت بحران استان ایلام در حضور تیم مدیریتی اورژانس کشور برای انجام بازدیدهای میدانی با حضور مسئولین متناظر  شهرستان اسلامشهر در جهت عملکرد استان ایلام به عنوان استان معین شهرستان اسلامشهر در موقع بحران‌های احتمالی از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر از این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

در پایان گزارشی از عملکرد و تصمیمات اتخاذ شده در بحران احتمالی در این شهرستان و در طول بازدید بعمل آمده، توسط تیم اعزامی ارائه گردید.

بازید میدانی از مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های اورژانس شهرستان اسلامشهر

در تاریخ ۹۹/۴/۱۷ رییس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه و سایر اعضا ستاد مدیریت بحران استان ایلام در حضور تیم مدیریتی اورژانس کشور برای انجام بازدیدهای میدانی با حضور مسئولین متناظر  شهرستان اسلامشهر در جهت عملکرد استان ایلام به عنوان استان معین شهرستان اسلامشهر در موقع بحران‌های احتمالی از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۲:۳۰ ظهر از این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

در پایان گزارشی از عملکرد و تصمیمات اتخاذ شده در بحران احتمالی در این شهرستان و در طول بازدید بعمل آمده، توسط تیم اعزامی ارائه گردید.

حق انتشار محفوظ است ©