شماره: 29614
1399/04/20
شهرستان ایلام رکورد دار ماموریت اورژانسی در استان
شهرستان ایلام رکورد دار ماموریت اورژانسی در استان

شهرستان ایلام رکورد دار ماموریت اورژانسی در استان
به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی ایلام؛ شهرستان ایلام با دارا بودن تعداد شش پایگاه شهری و جاده ای رکورد انجام ۸۳۶ ماموریت اورژانسی در طول یک ماه(خرداد ماه سال جاری) در سطح استان را به ثبت رساند.

اکثر فراخوان های آمبولانس توسط همشهریان ایلامی جهت تصادفات، بیماران قلبی و نیز کرونایی گزارش شده است.

شهرستان ایلام رکورد دار ماموریت اورژانسی در استان
به گزارش روابط عمومی اورژانس پیش بیمارستانی ایلام؛ شهرستان ایلام با دارا بودن تعداد شش پایگاه شهری و جاده ای رکورد انجام ۸۳۶ ماموریت اورژانسی در طول یک ماه(خرداد ماه سال جاری) در سطح استان را به ثبت رساند.

اکثر فراخوان های آمبولانس توسط همشهریان ایلامی جهت تصادفات، بیماران قلبی و نیز کرونایی گزارش شده است.

حق انتشار محفوظ است ©